Ikke-statlige aktører og fremvoksende teknologi mot 2050 - utviklingstrekk og konsekvenser for militære operasjoner

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/01026

ISBN

978-82-464-3346-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Michael Mayer Mats Rjaanes Harald Erik Andås Truls H. Tønnessen
Ved å bruke fremvoksende og banebrytende teknologier kan voldelige ikke-statlige aktører innen 2050 ha skaffet seg evner til å forårsake skade i en grad som tidligere bare var mulig for statlige aktører. For Forsvaret vil ikke-statlige aktører som kriminelle nettverk, terrororganisasjoner, opprørsgrupper eller proxy-aktører forbli potensielle motstandere. Denne typen aktører kan være svært innovativ og voldelig, og har mindre reservasjoner mot å bruke midler som resten av samfunnet anser som uetisk eller som går på tvers av etablerte internasjonale normer. Som et ledd i prosjektet Teknologiske trender med konsekvenser for militære operasjoner (TEKNO) analyserer denne rapporten sannsynlige teknologiske utviklingstrekk, mulige kapabiliteter voldelige ikke-statlige aktører kan forvente å få i tidsrommet 2030–2050, samt konsekvensene dette vil kunne få for militære operasjoner. Gjennom workshop-aktivitet, strukturert analyse og sekundærlitteratur former rapporten et bilde av hvordan samfunnet kan komme til å bli seende ut i 2030 og 2050 og skisserer effekten teknologi vil kunne ha på ulike samfunnsdimensjoner. Dette blir deretter benyttet til å analysere den fremtidige trusselen fra ikke-statlige aktører. Teknologiområdene som omtales og inkluderes i analysen er: digital teknologi, kunstig intelligens, ubemannede og autonome systemer, additiv tilvirkning, rombasert overvåking, bioteknologi og soldatforbedringssystemer og bruk av det elektromagnetiske spekter. Rapporten finner at militære operasjoner kan være langt mer utfordrende for norske styrker dersom ikke-statlige aktører benytter fremvoksende teknologi til å nå sine mål. Flere aktører vil ha evnen til å ramme store deler av samfunnet ved å bruke lett tilgjengelig fremvoksende teknologi. Denne teknologien vil primært bli utviklet av sivile aktører. Ikke-statlige aktører vil kunne ha et fortrinn i tilfeller der det oppstår etisk asymmetri mellom aktører som er villige til å ta i bruk etisk tvilsom teknologi og aktører som er mer skeptiske. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge at norske militære styrker forblir teknologisk overlegen i møte med en ikke-statlige aktør. Hensikten med fremtidsanalyser er å danne et beslutningsgrunnlag som kan gjøre oss bedre rustet til å håndtere fremtiden. Mulige teknologiske tiltak inkluderer å styrke evnen til elektronisk krigføring, satsning på kunstig intelligens, kompetanseheving, samt videreutvikling av mottiltak mot ubemannede systemer og biologiske trusler. Organisatoriske tiltak inkluderer å øke den teknologiske bevisstheten i Forsvaret, forbedre muligheten til å trene med ny teknologi og utvikling av nye strategier, doktriner og taktikker.

Nylig publisert