Kartlegging av utenlandsk informasjons-påvirkning på sosiale medier før, under og etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

FFI-Rapport 2023

Om publikasjonen

Rapportnummer

23/02392

ISBN

978-82-464-3502-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Eskil Grendahl Sivertsen Paul M. H. Buvarp Håvard Lundberg Louise Madsen Thomas Albrechtsen Maria K. K. Andersen Anna Shams Ili

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sammen med Analyse & Tall og Common Consultancy startet en kartlegging av hvorvidt utenlandske aktører forsøker å påvirke nordmenn på sosiale medier i forbindelse med norske valg i perioden 2023–2025. Denne rapporten er den første i prosjektet og vurderer perioden før, under og rett etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

I vurderingen bygger vi på kunnskap om fenomenutvikling siden forrige kartlegging av informasjonspåvirkning i forbindelse med stortingsvalget 2021. Vi benytter oss av «Five Pillars»-rammeverket for å kategorisere statlige påvirkningsaktører og beskriver både det russiske og det kinesiske påvirkningsnettverket.

Ettersom vurderingen krever datadrevne analyser, prioriterer vi ulike sosiale medieplattformer ulikt ut ifra popularitet i den norske befolkningen, egnethet for påvirkningsaktører og hvilke bru-kere som nås. De ulike plattformene gir også et noe ulikt tilfang av data. Selv om analysene bygger på data samlet inn fra Facebook, X/Twitter, Telegram og TikTok, er hovedvekten av dataene hentet fra Facebook og X/Twitter.

Det finnes klare begrensninger for hva en kartlegging av aktiviteter på sosiale medier kan finne. Sosiale medier er et stort og uforutsigbart økosystem som byr på utfordringer med reliabilitet og validitet. Dessuten må det tas klare forbehold for å ivareta personvern, opphavsrett og etiske retningslinjer.

Vurderingen består av fire analyser.

Den første analysen fant at verken russiske eller kinesiske aktører utviste noen signifikant interesse for Norge i perioden. Vi fant enkeltsaker som pekte mot forsøk på informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører, men disse var såpass begrenset i omfang eller lite målrettet at vi vurderer at de hadde liten til ingen effekt.

Den andre analysen viste at noen lenker til det russiske eller kinesiske påvirkningsnettverket ble spredt på sosiale medier i den aktuelle perioden, men at disse ble spredt av autentiske nordmenn.

Gjennom den tredje analysen avdekket vi to mulige forsøk på koordinert, inautentisk påvirkning. Disse forsøkene mener vi ikke hadde som mål å påvirke valget eller undergrave tilliten til norske politikere og myndigheter. Forsøkene var i tillegg av et slikt begrenset omfang at de trolig hadde liten til ingen effekt.

I den fjerde analysen fant vi ingen indikasjoner på at utenlandske aktører hadde forsøkt å så tvil om valget. Kritikken på sosiale medier kom fra norske profiler vi anser som autentiske.

Den samlede vurderingen er dermed at vi ikke har funnet noen tegn på at utenlandske aktører forsøkte å påvirke selve kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. De eksemplene på uten-landsk informasjonspåvirkning vi fant var av et så beskjedent omfang eller ikke målrettet at vi vurderer at de sannsynligvis hadde liten til ingen effekt.

Nylig publisert