Kompetansebehov i Forsvaret knyttet til fremtidige teknologier – intervjuer med FFIs teknologimiljøer

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/01192

ISBN

978-82-464-3418-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Maria Fleischer Fauske Kari Røren Strand

I denne rapporten beskriver vi en studie vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier» i samarbeid med Cyberingeniørskolen. I studien har vi intervjuet en rekke forskere ved FFI som jobber med fremtidige teknologier.

Målet har vært å identifisere hva slags fremtidig kompetansebehov innføring av deres teknologier vil medføre i Forsvaret. Vi har intervjuet FFIs miljøer innenfor kunstig intelligens, stordataanalyse, autonomi, sensorer, satellitter og kommunikasjons-infrastrukturer. Intervjuobjektene sier at et mål med teknologien deres er at den skal gjøre livet lettere for ende-brukeren. For flere av teknologiene er det ikke meningen at endebrukerne skal behøve noen særlig kompetanseheving for å ta den i bruk – tvert imot.

Teknologien skal være noe som bare fungerer, uten at endebrukerne trenger å tenke spesielt på hvordan den er bygget opp eller hvordan den virker. For noen teknologier vil det være behov for en form for operatør i lang tid fremover, og i noen tilfeller vil operatøren være den faktiske endebrukeren. Disse operatørene som skal styre eller drive systemene mens de er i bruk, må ha kompetanse på militære operasjoner og forståelse for operative behov. I noen tilfeller vil slike operatører behøve lengre IKT-utdannelse, mens i andre tilfeller vil det være tilstrekkelig med kortvarige kurs.

I alle intervjuene kommer det frem at det i fremtiden vil være enorme mengder data som skal samles inn, håndteres og prosesseres. Innenfor dataforvaltning vil det derfor bli et stort behov for kompetanse fremover. Det vil være behov for analysepersonell som evner å tolke og bruke data-ene. Disse bør også ha militær forståelse og kunnskap om operative behov. Intervjuobjektene tror ikke vi kommer til et punkt der datamaskiner kan gjøre all tolkning av data og ta alle beslutninger for mennesker, i hvert fall ikke i vår tid.

De som analyserer data vil i stedet kunne gjøre mer avanserte analyser og dra nytte av større mengder informasjon enn i dag. Innenfor teknologier som i stor grad er programvarebasert, mener intervjuobjektene at det fremover vil være et diffust skille mellom drift og utvikling. Systemene vil oppdateres kontinuerlig. Dette innebærer at utviklerne må ha fersk kompetanse og hyppig oppdatere seg på nye verktøyer og løsninger.

Det blir også helt nødvendig med en tett dialog mellom brukere, beslutningstagere og utviklere, noe som krever teknologisk forståelse hos både brukerne og beslutningstagerne. Teknologisk forståelse er også en forutsetning for å se muligheter og nye bruksområder av teknologier. På spørsmål om hva man vil oppnå med de nye teknologiene, sier de fleste intervjuobjektene at man kan løse samme oppgave som i dag, bare «bedre og med mer kapasitet». Imidlertid kan nye teknologier også åpne muligheten for at man løser oppgaver på en helt annen måte enn i dag.

For de fremtidige teknologiene vi snakket om i intervjuene, virker det som det gjenstår mange valg hos Forsvaret både når det kommer til teknologiske løsninger og når det kommer til hvilken kompetanse organisasjonen selv skal produsere og besitte.

Nylig publisert