Kostnadsvekst i forsvarssektoren - en grunnleggende innføring

FFI-Rapport 2017

Om publikasjonen

Rapportnummer

17/00629

ISBN

978-82-464-2935-9

Format

PDF-dokument

Størrelse

892 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kjetil Hove Tobias Lillekvelland
Erfaring viser at forsvarssektorens kostnadsvekst er høyere enn i samfunnet forøvrig, både i Norge og i utlandet. I denne rapporten forklarer vi hva erfart kostnadsvekst er og hvilke årsaker som ligger bak. Vi beskriver også noen tiltak som kan iverksettes for å angripe årsaker til og konsekvenser av kostnadsveksten. Vi skiller mellom to typer kostnadsvekst, økonomidrevet prisvekst og aktørdrevet kostnadsvekst. Økonomidrevet prisvekst er den delen av forsvarssektorens kostnadsvekst som har de samme drivkrefter som prisveksten i økonomien forøvrig, for eksempel prisveksten for drivstoff og matvarer. Aktørdrevet kostnadsvekst er den delen av kostnadsveksten som påvirkes av forsvarsaktørers handlinger, for eksempel at en potensiell motstander kjøper mer teknologisk avanserte kampfly som vi må svare på med nye investeringer. Forsvarsaktørene inkluderer både andre lands forsvar, den norske forsvarssektoren, forsvarsindustrien og andre som kan ha betydning for de valg forsvarssektoren gjør. Vi deler inn tiltak mot kostnadsvekst i tiltak som er rettet mot årsakene til og tiltak som er rettet mot konsekvensene av kostnadsvekst. Tiltak rettet mot årsakene til kostnadsvekst prøver å gjøre noe med selve kostnadsveksten, for eksempel ved mer bruk av hyllevarer, internasjonalt samarbeid og bedre incentiver i anskaffelsesprosessen. Tiltak rettet mot konsekvensene av kostnadsvekst prøver å gjøre noe med rammebetingelsene, for eksempel ved å bedre risikohåndteringen, bruke ekstern kompetanse og ansvarliggjøre beslutningstakere.

Nylig publisert