Krigsspill i operasjonsplanlegging: Hva kan datasimuleringer bidra med?

Vitenskapelig artikkel 2022
Karsten Bråthen
Krigsspill er en sentral aktivitet i operasjonsplanlegging for både å utvikle alternative handlemåter og utvikle plan basert på valgt handlemåte. Å gjennomføre krigsspill i et operativt miljø har stramme føringer i forhold til gjennomføring av krigsspill for andre formål og i andre miljøer. Bruk av simuleringer vil kunne gjøre at det er mulig å krigsspille flere alternative handlemåter, gjøre dypere analyser eller bruke mindre tid. Krigsspill i Hærens plan- og beslutningsprosess blir gjennomgått og hvilke krav som settes til simulering som skal støtte gjennomføring av krigsspillene blir utledet. Hvilken støtte simuleringer kan gi blir gjennomgått sammen med den teknologien som kan gi en slik støtte. SWAP (Simulation–supported Wargaming for Analysis of Plans) er en forskningsdemonstrator som Forsvarets forskningsinstitutt har utviklet over mange år for å evaluere teknologi og innhente brukerkrav. SWAP blir beskrevet og et eksperiment med bruk av SWAP hvor 52 kadetter fra Krigsskolen deltok blir gjennomgått. Til slutt gis det noen betraktninger om bruk av systemer som SWAP i militærutdanning og mulighet som SWAP gir for forskning på den anvendelsen.

Utgiverinformasjon

Bråthen, Karsten. Krigsspill i operasjonsplanlegging: Hva kan datasimuleringer bidra med?. Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) 2022

Nylig publisert