Laservåpen – analyse av utvalgte anvendelser

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/02754

ISBN

978-82-464-3393-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Espen Lippert

Utviklingen av laservåpen har foregått helt siden 60-tallet, men var lenge preget av at det var en løsning som hele tiden lå ti år frem i tid. Ambisjonene var store, men teknologien var upraktisk og resultatene var ikke tilfredsstillende. Det siste tiåret har det imidlertid skjedd en markant dreining mot mer praktisk teknologi i form av elektrisk drevne lasere, og mot mindre ambisiøse anvendelser. I denne rapporten skal vi analysere to anvendelser: Forsvar mot dronesvermer og forsvar mot kryssermissiler. Den første anvendelsen har helt klart et lavt ambisjonsnivå, mens den andre er i det øvre ende av skalaen av det som fremstår som realistisk.

Vi benytter et enkelt modellmiljø hvor bare de viktigste fenomenene som påvirker laservåpensystemets effektivitet er tatt med i betraktning. Til tross for dette tror vi analysen vil kunne gi et første inntrykk av hvilken virkning et laservåpensystem kan ha, og hvilke krav som vil stilles til det i form av lasereffekt og evne til å levere energi på målet.

Vi studerer både små droner, som flyr sakte og er sårbare, og noe større droner som flyr fortere og tåler mer. Konklusjonen når det gjelder de små dronene er at man i selvforsvar kan ta ut flere titalls droner uten store krav til lasersystemet, men at rekkevidden vil være begrenset til noen veldig få kilometer. Det kan virke som laservåpen kan være svært egnet i forsvar mot svermer av små droner. Mot større droner er ikke effektiviteten like god, og konvensjonelle våpen kan være like relevante side disse truslene er betydelig større.

I anvendelsen mot kryssermissiler så er utfordringen mye større. Man vil kreve et mye kraftigere laservåpen og virkningen er høyst usikker, særlig i et selvforsvarsscenario hvor man må angripe rett forfra der missilet må antas å være nokså robust. Det fremstår derimot som enklere å forsvare andre gjennom å ta ut missiler som passerer. Missilet er ikke like robust fra denne vinkelen, og på grunn av geometrien i angrepet så har man også noe bedre tid til rådighet. Med et lasersystem med noen hundre kW i utgangseffekt er det ikke urealistisk at noen lasere kan beskytte et område på noen få kilometer i utstrekning.

Nylig publisert