Modenhet for kunstig intelligens i forsvarssektorens støttevirksomhet

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00269

ISBN

978-82-464-3526-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.8 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kristin Waage Petter Fredrik Hemnes

Kunstig intelligens (KI) blir omtalt både som en av de viktigste teknologiene for digital trans-formasjon og som en teknologi som vil forandre – eller til og med revolusjonere – forsvars- og sikkerhetsdomenet. Militære virksomheter har allerede begynt å ta KI i bruk, men forbedrings- og effektiviseringsarbeidet i de foregående langtidsplanperiodene har i liten grad vært rettet mot å utnytte KI. Forsvarsdepartementets (FDs) nylig publiserte KI-strategi for forsvarssektoren setter høye mål og ambisjoner for KI. Det gjelder også for støttevirksomheten, der mange eksisterende sivile KI-anvendelser kan være aktuelle for forsvarssektoren. Samtidig har tidligere erfaringer med digitalisering vist at støttevirksomheten har lav digital modenhet og sliter med å hente ut effekter fra initiativene som gjennomføres. For å realisere strategiske mål og ambisjoner for KI i støttevirk-somheten er det derfor viktig å få et bedre grep om dagens modenhet for KI og identifisere for-bedringsområder. Dette vil gjøre det mulig å arbeide strategisk med å øke evnen til å ta KI i bruk og innrette KI-satsinger slik at de har best mulig utgangspunkt for å lykkes.

Denne rapporten har som formål å styrke forsvarssektorens evne til å forbedre og effektivisere støttevirksomheten gjennom å utnytte KI. Vi evaluerer modenheten for KI i støttevirksomheten og gir anbefalinger til tiltak. Rapportens primære målgruppe er den strategiske ledelsen i FD og Forsvaret. I modenhetsevalueringen er støttevirksomheten avgrenset til Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) – to sentrale aktører med overlappende verdikjeder innen materiellområdet. Rapporten bidrar til å gjøre anbefalingene fra forsvarssektorens strategi for KI om til handling, og den vil styrke FDs muligheter til å utøve strategisk styring.

Rapporten presenterer et rammeverk for å evaluere modenheten. Rammeverket består av seks dimensjoner: «Strategi og ledelse», «Organisering og prosesser», «Teknologi og infrastruktur», «Data», «Utføring» og «Kompetanse og kultur». Dimensjonene er utledet fra KI-modenhets-modeller og annen litteratur om utfordringer og suksessfaktorer for KI. Rapportens datagrunnlag er intervjuer med respondenter i FLO, FMA, Cyberforsvaret og Forsvarsstaben, samtaler med fagmiljøer ved FFI, og analyser av sentrale dokumenter. Ved å kombinere det analytiske rammeverket med innsamlede data, har vi kommet frem til en beskrivelse av modenheten sett fra et tverretatlig perspektiv.

Det har skjedd flere positive endringer de seneste årene som fremmer muligheten til å ta i bruk KI i både FLO og FMA. Samlet finner vi likevel mange gjenstående utfordringer som kan hindre KI-satsinger fra å lykkes, spesielt i stor skala. Vi mener at modenheten for KI per dags dato samlet sett er lav. Basert på funnene i modenhetsevalueringen, identifiserer vi fire viktige forbedrings-områder: (1) strategisk styring, (2) organisering og kompetanse, (3) eksperimentering og inno-vasjon og (4) teknologisk understøttelse og data. Innen hvert område foreslår rapporten konkrete tiltak rettet mot den strategiske ledelsen i FD og Forsvaret. Flere av utfordringene – og følgelig tiltakene – handler om rammefaktorer utenfor den enkelte organisasjons kontroll. Parallelt med innsats innen forbedringsområdene anbefaler rapporten også økt eksperimentering med KI allerede i dag for viktig kunnskapsbygging og erfaringslæring.

Nylig publisert