Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune –resultater for 2021

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00987

ISBN

978-82-464-3412-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Ida Vaa Johnsen

I henhold til avtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) foretar Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kjemisk analyse og vurdering av overvåkningsprøver som blir tatt ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune. Overvåkningen gjøres årlig for å følge med på forurensningsgraden av metaller i de to områdene som Forsvaret foretar destruksjon av ammunisjon. I denne rapporten blir resultatene fra overvåkningen av tungmetallforurensning i 2021 presentert. Dette arbeidet støtter oppunder Forsvarsektorens klima- og miljøstrategi og mål om å ha god oversikt over kilder til forurensning og sørge for at forurensning til vann og grunn overvåkes og minimeres.

I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon, der ammunisjon demoleres ved åpen detonasjon. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen.

Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen var forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i jorden i demoleringsfeltet var i 2021 på 575 mg/kg. Denne konsentrasjonen var noe høyere enn det som ble målt i 2020 (461 mg/kg). Det var også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var på bakgrunnsnivå. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og her var konsentrasjonen i alle prøvepunktene under grenseverdiene for toksisk effekt i ferskvann på 7,8 μg Cu/L og 1,2 μg Pb/L. På bakgrunn av målte metallkonsentrasjoner i Nivla i 2021 kan effekt på vannlevende organismer utelukkes.

I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjons-anlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var tilsvarende det som naturlig kan forventes i området. Blykonsentrasjonen var på omtrent samme nivå som tidligere år. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Konsentrasjonen av metaller i Kuvella oversteg ved et prøvepunkt AA-EQS-grenseverdien for bly i ferskvann.

Basert på forekomst av metaller i jord og vannprøver fra Ørjadalen og Tønjumdalen i Lærdal er det lav risiko for mennesker og lokal fauna, men økt risiko kan ikke helt utelukkes. FFI anbefaler derfor at områdene ikke aktivt benyttes som beiteområde for beitedyr og at områdene fortsatt overvåkes.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00987

ISBN

978-82-464-3412-4

Format

PDF-dokument

Størrelse

4.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert