Risikovurderinger og kriterier ved øvingsskyting som berører sivil grunn

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02981

ISBN

978-82-464-3335-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Last ned publikasjonen
Ove Dullum Øyvind Grandum
Formålet med rapporten er å belyse hvilke kriterier som bør legges til grunn når man må drive øvingsskyting hvor deler av sikkehetsmalen for skytingen blir liggende utenfor skytefeltets grenser, det vil si på sivil grunn. Internasjonale publikasjoner trekkes fram for å vise hvilke verdier som er anbefalt brukt når man skal vurdere risikoen for personer som ikke har noen tilknytning til den risikofylte aktiviteten. Slike vurderinger sammenlignes med den alminnelige risikoen mennesker blir utsatt for i dagliglivet. Det synes å være godt samsvar mellom de enkelte land med hensyn til hva som er akseptabel risiko. Imidlertid er akseptabel risiko avhengig av i hvilken grad en aktivitet er nødvending, i hvilken grad den belønnes og om en person sin risikovillighet. Rapporten gjør rede for hvordan man kan kvantifisere risikoen forbundet med en forestående øvelse som berører sivil grunn. I visse tilfelle kan dette være en ganske komplisert beregning, men det er mulig å implementere slike beregninger i den programvaren som beregner selve sikkerhetsmalen. Visse aspekter av risikobildet, for eksempel risikoen forbundet med at farlige blindgjengere blir liggende igjen på sivil grunn, er vanskelig å kvantifisere og bør reduseres i størst mulig grad.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02981

ISBN

978-82-464-3335-6

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.5 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert