Teknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndighet

FFI-Rapport 2021

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/02532

ISBN

978-82-464-3379-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Karina Barnholt Klepper Bjørn Møller Greve Steffen Ousdal Jens Erik Paulsen Mats Rjaanes Martin Strand Line Thorsberg

Det er laget et utvidet sammendrag av denne rapporten: 

Denne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- og påtaletjenestene. Rapporten behandler hvilke muligheter den teknologiske utviklingen har for politi- og påtaletjenestene, hva som skal til for å utnytte de teknologiske mulighetene og hvilke endringer og avveiinger som vil være avgjørende i en slik teknologisk transformasjon.

Studien har fokusert på prosess og organisasjon, i tillegg til å vurdere noen utvalgte, konkrete teknologier. Dette fordi teknologi endres raskt, og fordi organisasjonene må være i stand til å håndtere slike endringer løpende for å ivareta operativ evne. Rapporten besvarer oppdraget fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennom dybdeintervjuer med fagpersoner, innspill og diskusjoner fra departementets faggruppe, erfaringsutveksling internasjonalt og studier av relevant litteratur, i tillegg til å spille på forfatternes eksisterende spesialkompetanse.

Studien avdekket at det er lite rom for forskning og utvikling av nye løsninger og etablering av kreative innovasjonsmiljøer i politi- og påtaletjenestene. Det er videre for liten kunnskap om og forståelse for teknologi og teknologiens plass i framtidens politi- og påtaletjenester, spesielt i toppledelsen. Resultatet av dette er spredt småsatsing i enkeltdistrikter og lite tverrfaglig kompetanse. Intervjuene avdekket likevel at det er mange ideer og betydelig ønske om å bruke teknologi og utvikle løsninger for å forbedre politi- og påtaletjenestene, og at man ønsker tverrsektoriell samhandling og arenaer for slik interaksjon.

Rapporten konkluderer med at økt kompetanse om og forståelse for teknologi i alle ledd av politi- og påtaletjenestene er nødvendig. FoU- og innovasjonsmiljøer med tilgjengelige utveksling- og samhandlingsarenaer må etableres på tvers av sektorer og etater. Det må også etableres en felles digital grunnmur som kan tilpasses framtidige teknologiske løsninger og er kompatibel med eksterne aktører.

Det er behov for en full teknologisk transformasjon som berører alle ledd og deler av tjenestene. Dette ivaretas best gjennom en kontinuerlig utviklingsprosess. Det medfører endring i hvordan oppgavene løses, hvordan arbeidet er organisert, sammensetning av medarbeidere og etablering av mer tverrfaglig samarbeid både innad i tjenestene og utad mot andre sektorer, både innenlands og utenlands. Teknologi må bli en integrert del i alle ledd av politi- og påtaletjenestene. Til tross for at man kan forvente større kostnader på kort sikt, mener FFI at dette gir de beste effektene og den laveste totalkostnaden på lang sikt.

FFI gir åtte råd om hvordan den nødvendige omstillingsevnen i politi- og påtaletjenestene kan oppnås. Disse rådene spenner fra strategisk ledelse og styrking av teknologisk kompetanse, til økt satsing på FoU og innovasjon, etablering av en felles digital infrastruktur, til fokus på eksternt samarbeid og forholdet til befolkningens tillit til tjenestene. 

Om publikasjonen

Rapportnummer

21/02532

ISBN

978-82-464-3379-0

Format

PDF-dokument

Størrelse

5.1 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert