Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger

FFI-Rapport 2015

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/00923

ISBN

9788246425412

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Odd Busmundrud Maren Maal Jo Hagness Kiran Monica Endregard
FFI har på oppdrag for Forsvarsbygg (FB) vurdert forskjellige tilnærminger til risikovurderinger for sikring mot tilsiktede uønskede handlinger (security), med spesiell vekt på FBs to tilnærminger. Den ene tilnærmingen er basert på Norsk Standard 5814:2008 der risiko defineres som et “uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse”. Den andre er basert på den nye standarden NS 5832: 2014 der sikringsrisiko er definert som et “uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen” (ofte kalt trefaktormodellen), og en vurdering av sannsynligheten for at et scenario kan inntreffe er med hensikt utelatt. FBs to tilnærminger har mange likhetstrekk. Forskjellen er at i tilnærmingen basert på NS 5814 foretas en separat vurdering av muligheten for at et angrep finner sted og er vellykket, og denne vurderingen er basert på en kunnskapsbasert sannsynlighetsvurdering. Videre ligger forskjellene i hvordan risiko kommuniseres, og her har begge modellene svakheter. Fordelen med risikomatrisen er at den er enkel å forstå. Faren er at den kan overforenkle og gi inntrykk av større sikkerhet enn det er grunnlag for. Den kommuniserer ikke usikkerhet. Trekanten eller de tre sirklene som er koblet sammen for å kommunisere resultatene fra trefaktormodellen, illustrerer bare hvilke faktorer som brukes. FBs endimensjonale visualisering av risiko er tilstrekkelig, men kommuniserer heller ikke usikkerhet. Det er avgjørende i begge tilnærminger at resultatet dokumenteres og kommuniseres i en skriftlig rapport som gir et grunnlag for beslutninger. I begge tilnærmingene må usikkerheten knyttet til vurderingene klart kommuniseres. Dette er et forbedringspunkt. I tillegg kan FB vurdere om det bør utføres en følsomhetsanalyse. Videre anbefales FB å vurdere om tilnærmingene kan styrkes ved å benytte sløyfeanalyse og sløyfediagram (bow-tie) for å få frem spredningen i mulige årsaker som kan gi en uønsket hendelse, og spredningen i mulige konsekvenser. Her kan det også være nyttig å bruke hendelsestre- og feiltreanalyse. Tilnærmingen basert på NS 5814 har en tydeligere og mye bredere vitenskapelig forankring enn NS 5832. En ulempe med NS 5832 er at en tilsynelatende ikke utfører en vurdering av sannsynlighet i analysen. FFI mener at en kunnskapsbasert sannsynlighetsvurdering er nødvendig og uunngåelig i en risikovurdering for tilsiktede uønskede handlinger, selv om dette kan være utfordrende, og selv om man skulle velge en tilnærming basert på NS 5832. Det er ingen omforent beste fremgangsmåte internasjonalt eller nasjonalt for risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger. Vitenskapelige artikler og intervjuer støtter opp om denne konklusjonen. Selv om det ikke eksisterer en beste fremgangsmåte, går følgende kjennetegn igjen i en god tilnærming: den (i) er strukturert, (ii) har en arbeidsgruppe med bred kompetanse, (iii) kartlegger kunnskapsstyrken, (iv) er basert på systemforståelse og er konkret, (v) har et helhetlig perspektiv, (vi) kommuniserer risiko og usikkerhet samt (vii) er gjennomsiktig, sporbar og etterprøvbar.

Om publikasjonen

Rapportnummer

2015/00923

ISBN

9788246425412

Format

PDF-dokument

Størrelse

2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert