Trender innen IKT – relatert til militærmakt

FFI-Rapport 2022

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00544

ISBN

978-82-464-3416-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Ole Ingar Bentstuen
IKT blir stadig viktigere for å understøtte Forsvarets operasjoner, og utviklingen innen IKT fremover vil derfor også påvirke Forsvarets operasjoner. Det er derfor nødvendig å forstå fremtidig utvikling av IKT. Rapporten oppsummerer en analyse av både kommersielle og statlige studier av trender innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Rapporter trekker ut de store linjene i hva som er felles disse trendanalysene og forsøker å knytte dem til hvordan Forsvaret må forholde seg til teknologitrendene fremover. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. Utvalget av litteratur dekker både dokumenter hos våre viktigste samarbeidspartnere og fra de store kommersielle analyseselskapene. Rapportens konklusjon er at utviklingen innenfor enkeltteknologier nå spiller en mindre rolle enn tidligere når det gjelder anvendelse av IKT. Studien har ikke identifisert at utviklingen innen én enkelt teknologi vil ha stor innvirkning på Forsvaret innenfor en tidsperiode på fem til ti år. Det er derimot en tydelig trend at utviklingen at ny funksjonalitet oppstår ved å sette sammen nye og eksisterende enkeltteknologier for å dekke et behov. IKT kan dermed muliggjøre helt nye måter å operere på eller skape helt nye trusler mot Forsvaret, uten at disse nye mulighetene eller truslene relateres til én enkelt teknologiutvikling. De kommersielle trendstudiene er veldig tydelige på at det er stadig viktigere å styre IKTutviklingen. Bedrifter må ta strategiske veivalg basert på et mulighetsrom gitt av nåværende og fremtidig teknologiske muligheter samt samfunnsutviklingen generelt. Deretter må teknologi utvikles eller fremskaffes for å støtte opp den valgte strategien. Det er viktig med god teknologiforståelse hos ledende personell for å kunne ta de riktige strategiske valgene. Dette er overførbart til militær kontekst, noe som også trendstudiene fra Nato og allierte nasjoner peker på. Det er en stor endring i hvordan konflikter mellom nasjoner vil arte seg i fremtiden. Forsvaret må forstå både hvordan fremtidens konflikter vil arte seg og hvilke muligheter IKT kan gi til å løse morgendagens utfordringer. Forsvaret må velge en strategiske tilnærming til hvordan konflikter skal håndteres fremover og deretter utvikle og fremskaffe IKT som understøtter den valgte strategiske tilnærmingen.

Om publikasjonen

Rapportnummer

22/00544

ISBN

978-82-464-3416-2

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.2 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert