Utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa – kartlegging høsten 2022

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00716

ISBN

978-82-464-3536-7

Format

PDF-dokument

Størrelse

6.6 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Petter Lågstad Arnt Johnsen

Høsten 2021 kom Miljødirektoratet med et pålegg til Forsvarsdepartementet (FD) om å gjennomføre en arealavgrensning av området med dumpet ammunisjon i Mjøsa. På bakgrunn av dette pålegget fikk Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag av Forsvarsdepartementet å kartlegge avgrensingen av områdene med dumpet ammunisjon i Mjøsa. Kartleggingen ble gjennomført med FFIs autonome undervannsfarkost «HUGIN HUS» med bidrag fra FFIs autonome overflatefarkost «Ratatosk» i perioden 7.–19. november 2022. 

Det aller meste av dumpingen har skjedd i områder med bløt mudderbunn og aktiv sedimentering, noe som gjør at mye trolig har sunket ned i mudderet og blitt dekket av sedimenter – dette gjelder spesielt mindre objekter som enkeltgranater og enkeltesker med håndvåpenammunisjon.

Kartleggingen viser at det er dumpet ammunisjon i et stort område utenfor Totenvika, anslagsvis i et areal på 7,1 km2. Dette er nesten ti ganger større enn dumpefeltet avmerket i kart hos Raufoss Ammunisjonsfabrikk (RA). Dette dumpefeltet er imidlertid på samme størrelse som dumpefelter i sjøen. Området kan likevel være enda større fordi vi bare har kartlagt bunnen i områder dypere enn 50 meter.

Dumpefeltet mellom Gjøvik og Mengshol strekker seg sannsynligvis over området fra ferjeleie til ferjeleie. Det kartlagte området antyder at dumpefeltet er på 0,11 km2, hovedsakelig i skipsleia til ferja mellom Gjøvik og Mengshol. Om vi trekker dumpefeltet helt inn til ferjekaia på begge sider, noe som er sannsynlig, vil dumpefeltet ha et areal på ca. 0,31 km2.

I nedslagsområdet til skytefeltet med Fjellhaug som standplass, observerte vi et stort antall Sidewinder-missiler. Disse er mest sannsynlig skutt ut fra Fjellhaug standplass og ligger i et område med størrelse på omkring 1,3 km2 øst for dumpefeltet utenfor Totenvika i Stange kommune.

Ut fra en totalvurdering anbefaler FFI at ammunisjonen får ligge i ro der den er. Ammunisjonen er allerede delvis dekket av sedimenter, og denne prosessen vil fortsette og gradvis redusere spredningen av forurensningen. Dette ser vi i dag ved at det ikke kan påvises spor etter eksplosiver i vannmassene. Vi mener derfor at det ikke er behov for å iverksette tiltak. Eventuelle tiltak vil kunne føre til at forurensingen spres, og samtidig utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det vil heller ikke anbefales ut fra et samfunnsøkonomisk eller bærekraftig perspektiv.

FFI anbefaler at forurensningen i dumpeområdet utenfor Totenvika kartlegges. Her er det ikke tidligere gjort målinger, så en kartlegging vil dokumentere forurensningsnivået her. Basert på disse resultatene bør en vurdere i hvilken grad det er behov for fortsatt overvåkning av dumpefeltet. Om forurensningsnivået er på samme nivå som dumpefeltet utenfor Gjøvik, vil det ikke være behov for ordinær overvåkning. For å følge med på tilstanden i dumpefeltet, mener vi at prøvetaking med 10–20 års mellomrom vil være tilstrekkelig.

Nylig publisert