Vurdering av nye og gamle probitfunksjoner for innånding av akutt giftige stoffer

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02732

ISBN

978-82-464-3302-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

731.6 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Øyvind Albert Voie Jorunn Aaneby
Probitfunksjoner benyttes som en del av en kvantitativ risikoanalyse (QRA) av farlige hendelser, som for eksempel akutte utslipp av farlige stoffer. En probitfunksjon beskriver forholdet mellom konsentrasjonen av det farlige stoffet, varigheten av eksponeringen for stoffet, og andelen av den eksponerte befolkningen som lider en viss effekt, for eksempel sykdom eller død, som følge av eksponeringen. Det nasjonale instituttet for helse og miljø i Nederland (RIVM) har utviklet en ny metode for å utlede probitfunksjoner. Endring av probitfunksjoner som resultat av den nye metoden kan få følger når det etableres risikokonturer, som igjen kan påvirke arealplaner og medføre økonomiske konsekvenser for samfunnet. I dette oppdraget har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) vurdert grunnlaget for etableringen av de nye probitfunksjonene. De nye og gamle probitfunksjonene for stoffene svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3), hydrogenfluorid (HF), klor (Cl2), karbonmonoksid (CO), hydrogenklorid (HCl), hydrogensulfid (H2S) og svovelsyre (H2SO4) har blitt vurdert og sammenliknet. Probitkurver for ulike eksponeringstider basert på de nye og gamle probitfunksjonene har blitt beregnet. FFI vurderer at grunnlaget for etableringen av de nye probitfunksjonene fra RIVM er godt og vel fundert. Den nye metoden benytter seg av sikkerhetsfaktorer for å håndtere usikkerhet. Disse er basert på kriterier innenfor kvaliteten av datagrunnlaget, nominell konsentrasjon og variasjon mellom arter av forsøksdyr. Sammenlikningen av de nye og gamle probitfunksjonene viste at den nye metoden ga relativt store utslag for stoffer hvor datagrunnlaget var mangelfullt. FFI ser at det er behov for å håndtere usikkerhet i datagrunnlaget, men det bør vurderes om bruk av sikkerhetsfaktorer på probitfunksjoner er den mest hensiktsmessige måten å håndtere usikkerheten på. Den nye metoden legger opp til en worst case-tilnærming. En slik tilnærming vil gi en risikokontur som er veldig trygg for samfunnet, men meget kostbar, og sannsynligvis langt unna realitetene. FFI foreslår flere tilnærminger, som kan bidra til at risikokonturen blir mer forventningsrettet. I) Utføring av en Monte Carlo-analyse av alle usikkerheter knyttet til etablering av risikokonturer for å peke ut parametere som bidrar til størst usikkerhet. II) Gjennomføring av en kost-nytte-vurdering av å forbedre datagrunnlaget for probitfunksjoner. III) Sammenlikning av systemet med risikokonturer basert på probitfunksjoner med systemet i USA der det benyttes acute exposure guideline levels (AEGL).

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/02732

ISBN

978-82-464-3302-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

731.6 KB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen

Nylig publisert