Ny undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Halvparten av alle kvinner under 30 år i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering minst én gang i løpet av det siste året.

En gruppe soldater står oppstilt med ryggen til kamera. I midten ser vi en kvinnelig soldat med flette.

Det går frem av en undersøkelse som er analysert av FFI. Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte i Forsvaret og de som hadde avtjent minst seks måneder av førstegangstjenesten  vinteren 2022-23. 

– Tallene viser at kvinner opplever betydelig mer trakassering enn menn, og de yngre mer enn de eldre, sier FFI-forsker Kari Røren Strand.

Om MOST-undersøkelsen

 • Dette er den tredje undersøkelsen om MOST (mobbing og seksuell trakassering) i Forsvaret. De to forrige ble gjennomført i 2018 og 2020.
 • Undersøkelsen ble sendt ut til alle ansatte og de som avtjente førstegangstjeneste i Forsvaret vinteren 2022-23. 
 • 10891 personer (48 prosent av dem som fikk undersøkelsen) svarte.
 • Undersøkelsen benytter to såkalte «spørsmålsbatterier» utviklet av FFI og Kari Fasting, tidligere professor ved Norges idrettshøgskole (NIH)

Forskerne har målt fire typer seksuell trakassering: 

 • kjønnstrakassering 
 • uønsket seksuell oppmerksomhet
 • seksuelt press
 • seksuelle overgrep

– Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal, sier Strand, en av forfatterne bak rapporten

– Det kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing eller berøring til seksuelle overgrep som voldtekt. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også kunne være seksuell trakassering

Kjønnstrakassering, altså at du opplever negative handlinger eller uttalelser basert på hvilket kjønn du har, er den vanligste formen for seksuell trakassering. 

Det kan være kommentarer om at menn/kvinner ikke passer til å gjøre visse typer arbeidsoppgaver. Eller at noen kommer med ubehagelige slengbemerkninger til deg på grunn av ditt kjønn.

– Vi har valgt å måle kjønnstrakassering (gender harassment) som en del av fenomenet seksuell trakassering fordi dette også gjøres i en av de mest kjente og brukte måleinstrumentene internasjonalt, og i tilsvarende målinger i det amerikanske forsvaret, forklarer Strand.

– Forskning viser at det er glidende overganger og gråsoner mellom de forskjellige formene for seksuell trakassering. De forskjellige formene kan betraktes som ulike sider av samme fenomen: Et miljø preget av kjønnstrakassering øker sannsynligheten for at et individ vil oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuelle overgrep. Forskning viser også at kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet ofte forekommer samtidig. Vi tok utgangspunkt i dette og det norske lovverket når vi designet disse batteriene. 

Seksuell trakassering i Forsvaret

 • 22 prosent av de som svarte på undersøkelsen har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minst én gang det siste året. Blant kvinner har 45 prosent opplevd dette. Blant menn, 14 prosent.
 • Yngre kvinner opplever mer trakassering enn eldre kvinner.
 • Fem prosent av kvinnene har opplevd seksuell trakassering «ofte» eller «veldig ofte». 21 prosent sier det har skjedd mer enn to ganger det siste året.
 • Hos spesialister i Forsvaret er andelen som har opplevd seksuell trakassering omtrent fire ganger så høy blant kvinner som blant menn.
 • Kvinner har opplevd omtrent fire ganger så mye «kjønnstrakassering» som menn, og omtrent tre ganger så mye «uønsket seksuell oppmerksomhet».
 • For både ansatte og menige er det flest som har blitt seksuelt trakassert av kollegaer.
 • Den seksuelle trakasseringen foregår først og fremst på arbeidsplassen.

Lite kunnskap om trakassering

– Det er varierende kunnskap om hva seksuell trakassering er. De færreste går rundt med en felles, klar og tydelig definisjon. Det må vi ta hensyn til når vi lager en slik undersøkelse, sier Strand.

Spørsmålene i undersøkelsen forsøker å fange opp ubehagelige hendelser som defineres som seksuell trakassering, selv om den som blir utsatt for det ikke nødvendigvis definerer seg selv som seksuelt trakassert.

Når forskerne har kartlagt mobbing og seksuell trakassering har de satt krav til hyppighet for at noe skal registreres. Mens mobbing er noe som skjer gjentatte ganger og over tid, kan seksuell trakassering være en enkelthendelse.

Kategorien «uønsket seksuell oppmerksomhet» kan for eksempel være «ubehagelige kommentarer om utseende og kropp, «seksuelt ladet stirring» som du opplever ubehagelig eller «uønsket fysisk kontakt, for eksempel klåing, tafsing, klemming eller kyssing»  .

Når menn i Forsvaret opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, er det oftest støtende eller ubehagelige kommentarer om utseende eller kropp. Blant kvinner er det enten klåing eller uønskede seksuell hentydninger om kropp, klær, privatliv, legning eller lignende. 

Yngre blir mest mobbet

Forskerne har kartlagt fem typer mobbing.

 • Utestenging
 • Personrelatert mobbing
 • Arbeidsrelatert mobbing
 • Truende adferd 
 • Fysisk mobbing

Spørsmålene tar for seg hendelser en er blitt utsatt for de siste seks månedene, i eller utenfor tjenestetid, av en som tjenestegjør i Forsvaret. Eksempel på spørsmål er: «Har du opplevd å bli usaklig irettesatt eller latterliggjort foran kollegaer og/eller overordnede?» og «Har du opplevd å bli utelukket eller utestengt fra sentrale arbeidsoppgaver eller møter?»
For at noe skal bli registrert som mobbing må man ha opplevd en type mobbing månedlig eller oftere de siste seks månedene. 
 

Mobbing i Forsvaret

 • 13 prosent har opplevd mobbing de siste seks månedene (19 prosent blant kvinner, 11 prosent blant menn)
 • Gruppen under 30 år opplever mest mobbing (19 prosent). De eldste opplever minst mobbing (syv prosent blant de over 40).
 • «Personrelatert mobbing», «utestenging» og «arbeidsrelatert mobbing» er de formene for mobbing som flest har opplevd, mens få har vært utsatt for «truende adferd» eller «fysisk mobbing».
 • Blant ansattgrupper er det «menige og lærlinger» som har opplevd mest mobbing, mens offiserer og sivilt ansatte har opplevd minst (henholdsvis 27 prosent og 8–10 prosent).
 • Menige og studenter opplever mobbing først og fremst fra kolleger.

Små endringer siden 2020

Dette er tredje gang FFI kartlegger mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Det er små endringer siden den forrige undersøkelsen i 2020.

Forskerne ser en nedgang i seksuell trakassering for kvinnelige menige/studenter – dette gjelder i hovedsak kjønnstrakassering.

Det har vært en nedgang i seksuelle overgrep for menige i Forsvaret siden 2018, samtidig som undersøkelser ellers i samfunnet viser at dette har økt. I siste MOST-undersøkelse svarer én prosent av kvinnelige menige/studenter at de har vært utsatt for seksuelle overgrep av noen i Forsvaret.

– Samtidig ser vi en økning i «uønsket seksuell oppmerksomhet» blant kvinnelige ansatte i Forsvaret som er urovekkende, sier Strand.

Høye trakasseringstall utenfor Forsvaret

Strand mener det generelt er vanskelig å si om seksuell trakassering og mobbing er vanligere i Forsvaret enn andre steder i samfunnet. 

– Det er gjennomført mange undersøkelser om temaet, men målemetodene er ulike. Det går både på hvordan spørsmål stilles og hvordan man definerer mobbing og seksuell trakassering, sier Strand.

– Vi kan ikke basert på MOST-undersøkelsen si at menige opplever mer mobbing enn for eksempel studenter i samfunnet generelt. Men vi kan si at kvinner og menn i Forsvaret opplever mer mobbing enn ansatte andre steder i forsvarssektoren, for her har vi sammenlignbare undersøkelser.

I en egen undersøkelse har FFI kartlagt trivsel, holdninger og motivasjon blant rekrutter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret . 

Deltagerne fikk samme spørsmål om seksuell trakassering som i MOST-undersøkelsen.

Blant rekruttene svarte hele 84 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene at de hadde opplevd seksuell trakassering det siste året før de begynte førstegangstjenesten. Etter åtte uker som rekrutt svarte henholdsvis 36 og 15 prosent at de hadde opplevd seksuell trakassering i Forsvaret. 

– Det tyder på at forekomsten av seksuell trakassering for denne aldersgruppen utenfor Forsvaret er meget høy, sier Strand.

Få saker blir varslet

De som har svart at de har opplevd eller observert seksuell trakassering eller mobbing, er også blitt spurt om de varslet om hendelsen.

For mobbing ble det varslet i 38 prosent av tilfellene, mens det for seksuell trakassering ble varslet i 21 prosent av tilfellene. Kvinner varsler litt oftere enn menn.

Den vanligste grunnene til at det ikke ble varslet, er at vedkommende ikke ønsket å gå videre, at de var usikre på om hendelsen var alvorlig nok, eller at de tenkte varselet ikke ville føre frem. 

Én av fire ledere oppga at de ikke har fått opplæring i å håndtere varslingssaker.

Gir råd til Forsvaret: snakk om seksuell trakassering

Forskerne peker på tidligere undersøkelser som viser at det er organisatoriske trekk ved Forsvaret som øker risikoen for seksuell trakassering. Blant annet at det er et arbeidsmiljø dominert av menn hvor arbeidets art er «atypisk» for kvinner.

At Forsvaret er en hierarkisk organisasjon med maktforskjell mellom nivåene kan også bidra til at de har problemer med å integrere kvinner. 

KSA_kari_r_strand_4X0A3980.jpg
Kari Røren Strand

Rapporten kommer med anbefalinger om hvordan Forsvaret kan forebygge og håndtere seksuell trakassering og mobbing.

Det viktigste er å jobbe systematisk med regler for oppførsel. Hvor går grensene for akseptabel adferd? Hvordan ønsker vi å kommunisere med hverandre?

– En del av handlingene vi har avdekket i denne undersøkelsen vil kunne forebygges gjennom tydeligere regler og normer for oppførsel. Vi anbefaler å snakke om seksuell trakassering i disse miljøene for å synliggjøre at folk har forskjellige oppfatninger av innholdet i slike handlinger. Vi trenger åpenbart økt kunnskap om hvor grensene går og hva som er akseptabelt. Ikke bare hos ledere, men alt personell, sier Strand.

Hun mener utdanning om temaet bør ha følgende mål:

 • At alle vet hva mobbing og seksuell trakassering er.
 • Alle har kunnskap om betydningen av kjønn når det gjelder mobbing og trakassering – at kvinner er mer utsatt.
 • Felles forståelse av hva som er akseptabel adferd.
 • Kunnskap om hvilke konsekvenser mobbing og trakassering kan ha.
 • Kunnskap om varsling – hvor og hvordan man kan gjøre det.

Forsvaret bør fortsette å undersøke omfanget av mobbing og seksuell trakassering jevnlig. Alle tiltak bør evalueres systematisk, for å se hva som virker, mener Strand.

– Det er viktig med gode rutiner for å håndtere mobbing og seksuell trakassering. Samtidig må brudd på reglene føre til reaksjoner for dem det gjelder. 

– Ett tilfelle av mobbing og seksuell trakassering er ett tilfelle for mye,

Forsvaret jobber nå med en ny handlingsplan mot mobbing og seksuell trakassering. De har også opprettet en sentral varslingsenhet, og en stilling på generalnivå som skal følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og trakassering i hele organisasjonen. Generalmajor Elisabeth Michelsen tiltrådte denne stillingen 12. april 2023.

Portrett av generalmajor Elisabeth Michelsen
Elisabeth Michelsen, leder for Forsvarets avdeling for profesjon og kultur. Foto: Forsvaret.

– Undersøkelsen er viktig, fordi den gir oss konkret kunnskap og fakta for arbeidet og innsatsen mot mobbing og seksuell trakassering, sier Elisabeth Michelsen, leder for Forsvarets avdeling for profesjon og kultur.

– Tallene viser at vi har en vei å gå for å rydde opp, og det arbeidet er vi i gang med nå. Ett tilfelle av mobbing og seksuell trakassering er ett tilfelle for mye, sier Michelsen.

– Vi jobber nå med å følge opp alle tiltakene som er gjennomført, både på det forebyggende sporet og håndteringssporet. Fremover skal vi sette den militære profesjon i sentrum, og vi skal rette innsatsen langs tre linjer: systemene våre, ledelse og kultur, sier Michelsen.

Resulter MOST 2022

Omfanget av både mobbing og seksuell trakassering har endret seg lite siden forrige MOST-undersøkelse i 2020.

19 prosent av de ansatte og 34 prosent av menige/studenter har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året.

Nesten halvparten av de kvinnelige menige og studenter har opplevd seksuell trakassering.

Nesten 40 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Til sammenligning har rundt fire prosent av sivilt ansatte menn i Forsvaret opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

11 prosent av de ansatte og 24 prosent av menige/studenter har opplev en eller annen form for mobbing de siste seks månedene. 

Blant de ansatte er det de kvinnelige spesialistene (20 prosent) som har opplevd mest mobbing, mens de mannlige offiserene (7 prosent) har opplevd minst.

Det er mest vanlig å oppleve utestenging og personrelatert mobbing.