Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur – kritiske suksessfaktorer

FFI-Rapport 2024

Om publikasjonen

Rapportnummer

24/00074

ISBN

978-82-464-3514-5

Format

PDF-dokument

Størrelse

2.3 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Ann-Kristin Elstad Ketil Lund Åshild Grønstad Solheim Monica Endregard Anders Mykkeltveit

Det er laget et utvidet sammendrag av denne rapporten:

En forutsetning for at Forsvaret skal løse oppgavene sine i fred, krise og krig, er tilgang til hensiktsmessig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Utredninger og studier viser at Forsvaret har utfordringer innen IKT-området. Forsvaret peker på en moderne og motstandsdyktig digital grunnmur som ett av sine IKT-innsatsområder. Så vidt vi vet, er dette første gang det gjøres en helhetlig studie av Forsvarets digitale grunnmur.

Denne studien har en eksplorativ (undersøkende) forskningstilnærming, med følgende forskningsspørsmål: Hva innebærer Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur i et helhetlig perspektiv? Sett i et helhetlig perspektiv, hvilke kritiske suksessfaktorer må til for å oppnå og opprettholde Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur? Vi har tatt utgangspunkt i et sosioteknisk rammeverk og tilpasset det til formålet vårt. I rammeverket spiller sosiale og teknologiske elementer sammen og er gjensidig avhengige. Rammeverket vårt består av seks faktorer: (1) organisasjon og mål, (2) teknologi, (3) eiendom, bygg og anlegg, (4) prosesser og prosedyrer, (5) mennesker og (6) kultur.

Basert på analyser av innsamlede data (gruppesamtaler, workshops og sekundærdata) beskriver vi nåsituasjonen for Forsvarets digitale grunnmur innenfor hver av de seks faktorene i rammeverket. Videre beskriver vi Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur i form av et sett av forslag, for eksempel en entydig beskrivelse av roller, ansvar og myndighet, interoperabilitet, sikkerhet mot tilsiktede og utilsiktede hendelser, effektive endringsprosesser, helhetskompetanse innen IKT og ledere som bygger kultur.

Vi har identifisert seks kritiske suksessfaktorer for å kunne oppnå og opprettholde Forsvarets moderne og motstandsdyktige digitale grunnmur: Forsvaret må

  1. sikre tilgang til nødvendig kompetanse
  2. etablere strukturert fleksibilitet i styringen
  3. bedre evne og vilje til å gjennomføre endringer
  4. muliggjøre en datadrevet virksomhet
  5. utvikle en tilpasningsdyktig digital grunnmur
  6. etablere og vedlikeholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

For hver av de kritiske suksessfaktorene gir vi en rekke anbefalinger. Alle disse kan ikke håndteres på en gang. Vi anbefaler at Forsvaret prioriterer å sikre entydige roller, ansvar og myndighet, siden dette legger grunnlaget for å gjennomføre prosesser og prosedyrer og gir rammer som mennesker og kultur må forholde seg til. Videre anbefaler vi at Forsvaret etablerer og vedlikeholder et forsvarlig sikkerhetsnivå ved å skaffe seg god oversikt, prioritere innsatsområder og allokere ressurser til risiko- og sikkerhetsstyring. Vi anbefaler også at Forsvaret starter å utarbeide omforente målbilder innenfor de ulike teknologiske bestanddelene av den digitale grunnmuren og for helheten. Til slutt anbefaler vi at Forsvaret gjennomfører en systematisk kompetanseanalyse. Denne kompetanseanalysen bør avdekke hvilke kompetansebehov Forsvaret har for å kunne gjennomføre prosessene sine knyttet til IKT, hvilke kompetansebehov Forsvaret kan dekke ved hjelp av egne ressurser og eventuelt hvilke kompetansebehov som kan dekkes av eksterne samarbeidspartnere.

Nylig publisert