Ny militær ordning : en analyse av ulike tilnærminger til ordningen

FFI-Rapport 2016

Om publikasjonen

Rapportnummer

16/01081

ISBN

978-82-464-2833-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.7 MB

Språk

Norsk

Last ned publikasjonen
Kari Røren Strand Hallvar Gisnås Bård Eggereide Joachim Reitan Alf Christian Hennum Sverre Kvalvik Jan H. Pay

Denne rapporten dokumenterer FFI-prosjektet Strategiske personell- og kompetanseanalyser sin støtte til Forsvarsdepartementet i arbeidet med Utredning av personellordninger, herunder befalsordningen. Vi har bidratt med analyser av ulike modeller for ny personellordning. Analysene er i stor grad basert på personellsimuleringer med det FFI-utviklede simuleringsverktøyet MAGIKA samt kostnadsberegninger. Departementets utredning danner grunnlaget for Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak). Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) som ble fremmet i Stortinget juni 2015.

De to viktigste endringene i ny militær ordning er knyttet til innføringen av nye personellkategorier, OF (offiserer) og OR (“Other rank”), og endrede tilsettingsforhold. Uavhengig av personellkategori kan militært personell nå tilsettes til 35 år (T35) eller til regulær pensjonsalder som i dag er 60 år (T60). Bruken av korte kontrakter skal holdes på et minimum.

Den nye militærordningen er analysert ved hjelp av to modeller som representerer ulike måter å praktisere den nye ordningen på. De viktigste forskjellene mellom modellene er forholdet mellom OF og OR, og andelen som blir tilsatt til pensjonsalder (T60). En betydelig vridning fra OF-personell til OR-personell og en høyere andel på T60 fører til at man vil trenge færre skoleplasser på krigs- og befalsskolene sammenlignet med i dag for å opprettholde størrelsen på personellstrukturen.

Våre analyser tyder på at endringene i tilsettingsforhold for ny ordning vil gi utslag i lavere gjennomsnittlige simulerte sluttrater enn i dag. Resultatene indikerer også at den nye militære ordningen på sikt vil føre til en aldersstruktur med lavere gjennomsnittsalder for OF og høyere gjennomsnittsalder for OR.

Vi vil ikke her konkludere med hvilken tilnærming til praktisering av ordningen som vil være best egnet for Forsvaret da dette ligger utenfor vårt oppdrag, men ser vi på kostnadsbildet er noen retninger tydelige. For eksempel vil økt bruk av OR-personell koblet med økt bruk av T60 føre til reduserte kostnader. Dette skyldes i hovedsak unngåtte utdanningskostnader ved krigs- og befalsskolene inkludert lønn til elever og kadetter samt at nye tilsetningsforhold ventes å gi lavere sluttrater også for OR-personellet. I tillegg vil en vridning fra OF-personell til OR-personell, samt lavere gjennomsnittsalder, gi lavere lønnsutgifter på lang sikt.

Til slutt i rapporten fremmes noen råd og betraktninger rundt implementering av den nye ordningen. Et sentralt forhold er balansen mellom tilsetting til 35 år (T35) og til pensjonsalder (T60). Den må tilpasses kompetansebehovet innenfor de respektive fagområdene, men også personellsammensetningen ved oppstart, slik at ikke ubalanser videreføres eller nye oppstår på lang sikt. Vår anbefaling er å starte med moderat bruk av T60, at den faktiske utviklingen følges nøye og at praksisen tilpasses etter som man høster erfaringer med ordningen.

Nylig publisert