Teknologiske trender – mulige konsekvenser for Luftforsvaret

FFI-Rapport 2020

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01894

ISBN

978-82-464-3287-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen
Mats Rjaanes Marte Kalveland Karl Erik Olsen Reidar Haugen Alexander W. Beadle Lars Aarønæs

Denne rapporten ser på hvordan ny teknologi vil kunne påvirke Luftforsvaret i løpet av de neste 10–40 år. Rapporten kommer med antagelser og vurderinger basert på observerte trender og analytiske slutninger. Rapporten forsøker ikke å predikere endelige sannheter, men å gi et innblikk i mulige utviklingstrekk og belyse noen konsekvenser fremvoksende teknologi forventer å få for Luftforsvaret.

Dagens trusselbilde er mer sektoroverskridende og sammensatt enn før. Det rår mye usikkerhet knyttet til potensielle motstanderes intensjoner og kapasiteter. Dette er med på å gjøre situasjonsforståelsen utfordrende. Veien fra krise til krig er uklar. For at Forsvaret skal kunne møte denne nye hverdagen, er det behov for en styrking av den generelle forsvarsstrukturen.

Dagens luftforsvar er i stor grad preget av innføringen av flere nye plattformer, deriblant F-35 og P-8. Luftforsvaret gjør mye arbeid for at disse, og andre nye kapasiteter, skal bli fullt ut utnyttet og leve opp til sitt operative potensial. Arbeidet forventes å prege Luftforsvarets aktivitet frem mot 2030. Flere av disse plattformene vil eksistere helt frem til 2060.

Det forventes at den globale utviklingen i de kommende år vil være preget av statlige aktørers søken etter innflytelse, samt at det økonomiske og politiske maktsentrumet vil flytte seg fra vest til øst. Utviklingstrekkene vil kunne få betydning for hvordan fremtidige konflikter og krig utkjempes.

Teknologiutviklingen skjer raskt. Nye teknologiområder vil kunne skape konseptuelle endringer for Forsvaret. Det forventes at Luftforsvaret i stor grad vil benytte de samme teknologiene i 2030 som i dag, men at bruksområdet og levetiden kan være utvidet som følge av ny teknologi. I løpet av de neste 10–40 år vil flere teknologier som i dag har lav modenhet, kunne være aktuelle for bruk i en militær sammenheng.

Ny teknologi påvirker krigens hurtighet, evnen til situasjonsforståelse og forekomst av sikre bakre områder. For Luftforsvaret vil nye våpenteknologier samt kunstig intelligens (AI) og autonomi få konsekvenser for fremtidige operasjonskonsept. Luftrommet må deles med flere aktører. Utviklingen vil føre til endringer i sammensetningen av og behovet for personell. Teknologisk dominans vil bli vanskeligere å oppnå i fremtiden.

Luftforsvaret, i likhet med det øvrige Forsvaret, må være forberedt på at det som i dag oppfattes som urokkelige sannheter, på et tidspunkt kan være passé. Dersom Luftforsvaret ikke evner å utnytte fremvoksende teknologi, vil kampkraften reduseres. Luftforsvaret bør derfor oppfordre til nytekning og lange perspektiv for å forbli en slagkraftig og relevant forsvarsgren også i 2060.

Om publikasjonen

Rapportnummer

20/01894

ISBN

978-82-464-3287-8

Format

PDF-dokument

Størrelse

1.1 MB

Last ned publikasjonen

Nylig publisert