Derfor slutter militært ansatte i Forsvaret

Misnøye med lønn og karrieremuligheter er de viktigste sluttårsakene i Forsvaret. En av seks som slutter, oppgir at de har mistet troen på systemet. Det viser en ny undersøkelse fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Soldater i kamuflasjeuniform på øvelse. En elev og en instruktør står og ser på noe og diskuterer.
Fra øvelse ved cyberteknikerutdanningen på Sessvollmoen. Hvordan kan Forsvaret sørge for at færrest mulig av disse marsjerer ut av portene for tidlig etter endt utdanning? Foto: Anette Ask / Forsvaret.

At folk slutter i jobben koster mer for Forsvaret enn for mange andre virksomheter. Mens sivile bedrifter og virksomheter kan hente inn ferdig utdannet arbeidskraft fra fagskoler, universiteter og høgskoler, må Forsvaret selv utdanne sine militært ansatte. Derfor er det et mål for Forsvaret å beholde personellet de utdanner lengst mulig.

Ikke alle som slutter er misfornøyde

Siden 2016 har forskere gjort dypdykk i hvorfor militært ansatte slutter. Denne uken publiseres helt ferske tall.

Misnøye med lønn og karrieremuligheter er fremdeles de vanligste sluttårsakene. Manglende muligheter for faglig utvikling og manglende muligheter til å bruke ferdighetene kommer også høyt opp.

– Vi har kartlagt sluttårsaker i syv år nå. Det er fremdeles de samme sluttårsakene som går igjen. Disse tallene bør hjelpe Forsvaret når de skal prioritere tiltak, sier sjefsforsker Maria Fleischer Fauske. Hun har forfattet rapporten sammen med forskningsleder Kari Røren Strand.

De 10 vanligste sluttårsakene

 • Jeg var ikke fornøyd med mine karrieremuligheter i Forsvaret (29 %)
 • Jeg var misfornøyd med lønnsbetingelsene (29 %)
 • Jeg var misfornøyd med personellforvaltningen (20 %)
 • Det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid/familieliv (17 %)
 • Jeg har mistet troen på systemet (14 %)
 • Jeg fikk ikke brukt kunnskapen og ferdighetene mine (12 %)
 • Jeg opplevde dårlige muligheter til å utvikle med faglig (12 %)
 • Jeg var ikke fornøyd med retningen Forsvaret utviklet seg i (12 %)
 • Jeg hadde lang reisevei mellom hjemmet og jobben (12 %)
 • Jeg hadde høy arbeidsbelastning (11 %)

Tallen gjelder dem som sluttet i 2021 og 2022. Les rapporten her.

Forskerne understreker at lønn og karrieremuligheter er svært vanlige sluttårsaker også i arbeidslivet generelt. Sammenlignet med øvrig arbeidsliv er det relativt lav turnover i Forsvaret.

Rundt en fjerdedel av dem som sluttet, svarte at de egentlig er fornøyde med jobben i Forsvaret, men at de heller ønsket å ta en sivil utdannelse, begynne i en annen jobb eller rett og slett bare gjøre noe annet.

– Mange av de «fornøyde» valgte også å krysse av for sluttårsaker som uttrykker mer misnøye, men vi kan likevel anta at de anser seg som fornøyde med sin tid i forsvaret, sier Fauske.

Om undersøkelsen

Alle militært ansatte som sluttet i Forsvaret i perioden 2021 til 2022, fikk samme spørreskjema. Her kunne de velge inntil 3 sluttårsaker blant en liste med 32 alternativer.

57 prosent av de som fikk skjemaet, svarte på undersøkelsen.

I tallgrunnlaget er det svar fra 508 som sluttet før kontrakten utløp og 134 som tok ulønnet permisjon.

Karleggingen av sluttårsaker har foregått siden 2016. Dette er den tredje rapporten i serien.

Stort potensial for å få tilbake ansatte

At det vil nytte med tiltak er forskerne ikke i tvil om. En stor del av dem som har sluttet, holder døren åpen for å komme tilbake.

58 prosent av dem som sluttet før kontrakten utløp, svarte at de ville vurdert å bli i Forsvaret hvis det var en bedring i det de oppga som sluttårsak. 30 prosent svarte at de helt sikkert ville blitt i Forsvaret hvis det ble en bedring.

Kun 21 prosent av dem som sluttet svarer at de ikke kunne tenke seg å begynne igjen i Forsvaret på et senere tidspunkt.

De som oppgir lønn, karrieremuligheter, personellforvaltning, reisevei og vilkår for familien som sluttårsak, er i stor grad åpne for å komme tilbake. Blant dem som oppgir personlig belastende sluttårsaker, for eksempel mobbing og trakassering, dårlig arbeidsmiljø og misnøye med ledere, er det et flertall som svarer at de ikke kan tenke seg å begynne igjen.

Familieliv og faglig utvikling er viktig

Forskerne bak rapporten mener Forsvaret må ta tak i personlig belastende forhold, som mobbing, trakassering, dårlig arbeidsmiljø og dårlige boforhold, selv om dette ikke kommer øverst på lista over vanlige sluttårsaker. 

De er også bekymret over at så mange (13–14 prosent av dem som har sluttet) oppgir at de har mistet troen på systemet som en sluttårsak. 

Forskernes anbefalinger:

 • Manglende muligheter for faglig utvikling og karriere er vanlige sluttårsaker både i Forsvaret og ellers i arbeidslivet. Tiltak rettet mot dette kan ha stor betydning for hvor mange som velger å bli.
 • Det å være lønnsledende vil være veldig kostbart, og er ikke mulig for Forsvaret. Men det å ha et lønnsnivå som personellet opplever som rettferdig, er viktig for å beholde dem.
 • Balansen mellom jobb og familie/fritid er sentralt for mange som slutter. Forsvaret har mye å hente på å gjøre tjenesten forenlig med det å ha familie.
 • En stor andel i Forsvaret er pendlere. Gode pendlerbetingelser vil ha betydning for hvor mange som velger å bli.

Selv om «bare» 1113 prosent oppgir lang reisevei som sluttårsak, er det mye å hente her, mener forskerne.

– Lang reisevei er mer vanlig i Forsvaret enn i de fleste andre virksomheter. Halvparten av dem som sluttet i 2021 og 2022, var ukependlere. En tredel av disse oppga reisevei som en av sluttårsakene. Pendling og lang reisevei er spesielt utfordrende for personer med barn under 18, påpeker Strand.

Hvor gikk de?

 • Blant de unge (til og med 30 år) som sluttet, begynte 34 prosent på ny utdanning, 63 prosent gikk over i ny jobb.
 • Blant de over 30 var det bare 5 prosent som begynte på utdanning. 83 prosent gikk til ny jobb, i stor grad i det private næringsliv.

Ulike sluttårsaker for yngre og eldre

Yngre = til og med 30 år. Eldre = over 30 år

 YngreEldre
Jeg var misfornøyd med lønnsbetingelsene.32 %27 %
Jeg var ikke fornøyd med mine karrieremuligheter i Forsvaret.31%29 %
Jeg var misfornøyd med personellforvaltningen.22 %19 %
Jeg var fornøyd med jobben min i Forsvaret, men jeg ønsket å ta en sivil utdannelse.18%2 %
Jeg opplevde dårlige muligheter til å utvikle meg faglig.17 %10 %
Det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid/familieliv16 %17 %
Jeg hadde høy arbeidsbelastning14 %10 %
Jeg har mistet troen på systemet13 %14 %
Jeg og/eller min familie ønsket å bo et annet sted12 %6 %
Jeg var fornøyd med jobben min i Forsvaret, men en annen jobb fristet mer11 %13 %
Jeg hadde lang reisevei mellom hjemmet og jobben11 %12 %
Jeg fikk ikke brukt kunnskapen og ferdighetene mine10 %13 %
Jeg var ikke fornøyd med retningenForsvaret utviklet seg i9 %14 %
Jeg var misfornøyd med en eller flere av mine ledere8 %10 %
Jeg opplevde at personellmangel gjorde det vanskelig å strekke til8 %8 %

Oversikten vise de 15 svaralternativene som ble valgt hyppigst i undersøkelsen for 2021 og 2022. I rapportenfinner du samtlige sluttårsaker i undersøkelsen brutt ned på forsvarsgren, kjønn og yrkesgrupper (offiserer, spesialister)